سردخانه

گوشت‌های بسته‌بندی شده پس از انجماد به سردخانه منتقل شده و با برودت -18 درجه سانتی‌گراد تا زمان حمل به مقصد نهایی نگهداری می‌شوند . گوشت گوسفند به مدت 9 ماه و گوشت گوساله به مدت 12 ماه از زمان تولید تاریخ مصرف دارند .