مشاوره

مشاوره:

با توجه به علمی شدن استفاده از تكنولوژی روز در تمامی زمينه‌های توليدی و اقتصادی ،كارشناسان اين شركت آمادگی آن را دارند كه تخصص‌های خود را  در جهت پیش‌برد منافع اقتصادی شما در زمينه‌های زیر در اختیارتان قرار دهند.

 •       پرورش گاو شيری و گوشتی
 •       مرغداری گوشتی و تخمی
 •       پرورش شترمرغ
 •       پرورش گوسفند داشتی
 •       كشتارگاه دام
 •       كشتارگاه طيور
 •       كشت و صنع

طـراحی:

كارشناسان اين شركت همپای كارشناسان شما می‌توانند ايده آل‌های شما را در زمينه‌های:

 •       پرورش گاو شيری و گوشتی
 •       مرغداریي گوشتی و تخمی
 •       پرورش شترمرغ
 •       پرورش گوسفند داشتی
 •       كشتارگاه دام
 •       كشتارگاه طيور
 •       كشت و صنعت

اجـرا:

اگر در اجرای پروژه‌های خود به پيمانكاری امين و دقيق و حرفه‌ای نياز داريد مطمئنا متخصصين ما مي‌توانند بهترين پيمانكار اجراي پروژه‌های زیر باشند .

 •       پرورش گاو شيری و گوشتی
 •       مرغداری گوشتی و تخمی
 •       پرورش شترمرغ
 •       پرورش گوسفند داشتی
 •       كشتارگاه دام
 •       كشتارگاه طيور
 •       كشت و صنعت