محصولات (گوشت بره)

ران

این قطعه با انجام یک برش مستقیم از بین بالشتک‌های بین مهره‌ای پنجم و ششم کمری با زاویه عمودی به سمت خط پشتی از یک شقه لاشه تهیه می شود.

ران بدون استخوان

این قطعه ران بدون استخوان که می‌تواند به همراه عضلات کپل و یا بدون آن‌ها باشد از طریق جداسازی استخوان درشت نی و خارج سازی استخوان ران با استفاده از روش استخوان‌گیری تونلی به دست می‌آید.

ران

این قطعه با انجام یک برش مستقیم از بین بالشتک‌های بین مهره‌ای پنجم و ششم کمری با زاویه عمودی به سمت خط پشتی از یک شقه لاشه تهیه می‌شود

ران

از طریق برشی به صورت مستقیم و عمودی به طرف خط پشتی که تقریبا 30 میلی‌متر پایین‌تر از گردی استخوان لگن قرار دارد از یک شقه لاشه تهیه می‌شود

ران

قطعه گوشت همراه با بخشی از استخوان

این قطعه با خارج ساختن دم و استخوان‌های لگن از یک ران کامل تهیه می‌شود

ران

قطعه گوشت همراه با بخشی از استخوان

با خارج ساختن استخوان لگن و مهره‌های خاجی از بخش فوقانی ران تهیه می‌شود.

برای تهیه این قطعه، درشت نی با یک برش مستقیم از مفصل زانو جدا می‌شود.

ران

بدون استخوان

این قطعه گوشت بدون استخوان که می‌تواند به همراه ماهیچه‌های کپل یا بدون آن‌ها باشد، از طریق خارج ساختن استخوان ران با استفاده از روش استخوان‌گیری تونلی به دست می‌آید.

ران

با جداسازی درشت نی از یک ران کامل تهیه می‌شود. برای تهیه این قطعه، از میان مفصل زانو برش عمودی و مستقیمی به سمت خط پشتی داده می‌شود

ماهیچه پشتی درشت نی

از یک ران دارای استخوان از طریق برشی از میان مفصل زانو و برداشتن نوک قوزک پا تهیه می‌شود

ران

قطعه گوشت همراه با بخشی از استخوان

این قطعه، با برداشتن دم و استخوان‌های موجود از یک ران کامل تهیه می شود. درشت نی نیز با یک برش عمودی و مستقیم از میان مفصل زانو به سمت خط پشتی برداشته می‌شود.

ران

قطعه گوشت همراه با بخشی از استخوان

این قطعه، از طریق برداشتن دم و استخوان‌های موجود از قسمت فوقانی ران تهیه می‌شود. درشت نی نیز با انجام یک برش عمودی و مستقیم از میان مفصل زانو به سمت خط پشتی برداشته می‌شود

ران

استیک

استیک از طریق انجام برش عرضی روی بخش فوقانی ران تهیه می‌شود. این قطعات با انجام یک برش عمودی در راستای محور طولی استخوان ران تهیه می‌شوند. این قطعات می‌توانند با استخوان یا بدون استخوان باشند.

ران

از طریق برشی به صورت مستقیم و عمودی به طرف خط پشتی که تقریبا 30 میلی متر پایین‌تر از گردی استخوان لگن قرار دارد از یک‌ شقه لاشه تهیه می‌شود.

ران

با خارج ساختن استخوان موجود و مهره‌های خاجی از بخش فوقانی ران تهیه می‌شود.

ران

بدون استخوان

از یک ران کاملی که تمام استخوان‌های آن خارج شده باشند تهیه می‌شود. گوشت درشت‌نی و قلوه‌گاه برداشته می‌شود. گوشت حاصله را می‌توان به اشکال گرد، گرهی، توری و یا در لفّافه عرضه کرد.

ران

این قطعه با جداکردن درشت‌نی از قسمت فوقانی ران به دست می‌آید. درشت‌نی با یک برش عمودی و مستقیم از میان مفصل زانو به سمت خط پشتی برداشته می‌شود.

ران

بدون استخوان

از ران کاملی که تمام استخوان‌های آن خارج شده باشند تهیه می‌شود. گوشت درشت‌نی و قلوه‌گاه نیز طبق دستورالعمل خاصی برداشته می‌شود. گوشت بدون استخوان حاصله را می‌توان به اشکال گرد، گرهی، توری و یا در لفّافه پلی‌اتیلنی عرضه کرد

ران

قطعه‌ گوشت همراه با بخشی از استخوان

با خارج ساختن استخوان‌های موجود و مهره‌های خاجی از یک ران کامل تهیه می‌شود.

ران

قطعه‌ گوشت همراه با بخشی از استخوان

با خارج ساختن استخوان لگن و مهره‌های خاجی از یک ران کامل تهیه می‌شود. درشت‌نی نیز با یک برش عمودی و مستقیم از میان مفصل زانو جدا می‌شود.

فیله

فیله کامل به صورت یکپارچه از کناره ستون مهره بدون استخوان به دست می‌آید. ماهیچه مجاور آن به طور کامل برداشته می‌شود

قلوه‌‌گاه (لبه آزاد دیواره شکم)

قلوه‌گاه با برداشتن همه استخوان‌ها و غضروف‌ها به دست می‌آید

فیله کوتاه

فیله کوتاه از راسته یک دنده به دست می‌آید. فیله کامل نیز از یک تکه بزرگ روی راسته یا بخش بدون استخوان کناری آن حاصل می‌شود. ماهیچه‌های مجاور عموما برداشته می‌شوند.

قلوه‌گاه

لبه آزاد دیواره شکم

این قطعه گوشت از یک‌چهارم عقبی لاشه، جدوگاه و ناحیه کمری به دست می‌آید. این قطعه شامل بافت‌های دیواره شکم، و انتهای دنده‌هاست که با برشی رو به پائین غدد لنفاوی کشاله ران در امتداد خط پشتی و دورتر از برجستگی دنده ششم ادامه می‌یابد. میزان فاصله از مرکز قطعه گوشت به برش اولیه بستگی دارد

راسته کوچک

شامل مغز راسته حاصل از حد فاصل یک دنده می‌باشد.

راسته

از راسته 8 مهره کمری بدون عضلات کپل و همراه با قلوه‌گاه به فاصله 25 میلی‌متر از مغز راسته به دست می‌آید.

راسته کوتاه

از راسته 8 مهره کمری بدون عضلات کپل با یک برش عمودی به سمت پشت بین مهره‌های سینه‌ای دوازدهم و سیزدهم و باقی گذاشتن 7 دنده تهیه می‌شود

راسته

به همراه مهره‌های کمری – زین‌گاه این قطعه از 8 مهره کمری بدون عضلات کپل (25 میلی‌متر) با یک برش عمودی به وسط خط میانی بین مهره‌های دوازدهم و سیزدهم سینه‌ای و باقی‌گذاشتن 7 دنده جلویی به دست می‌آید

کپل

با خارج کردن همه استخوان‌ها و چربی‌های موجود در یک کپل حاوی استخوان تهیه می‌شود.

قطعه‌راسته همراه با دنده (شیشلیک)

این قطعه از راسته 8 دنده بدون عضلات کپل با یک برش عمودی به سمت خط پشتی بین مهره‌های دوازدهم و سیزدهم سینه‌ای و باقی گذاشتن راسته دنده اول به دست می‌آید

راسته به همراه ستون مهره

کتلت‌ها با برش عرضی روی یک راسته کامل بدون عضلات کپل تهیه می‌شوند.

راسته به همراه مهره

این قطعه با یک برش عمودی در خط میانی بین مهره‌های دوازدهم و سیزدهم سینه‌ای از یک راسته 8 دنده (25 میلی‌متری) و باقی گذاشتن راسته یک دنده به دست می‌آید.

مغز راسته

این قطعه، طول کامل مغز راسته حاصل از راسته 8 دنده بدون عضلات کپل را شامل می‌شود.

راسته

این قطعه به فاصله 75 میلی‌متر از مغز راسته از یک راسته 8 دنده‌ای بدون عضلات کمر و لبه آزاد دیواره شکم تهیه می‌شود

کپل

این قطعه شامل عضلات کپل بوده و با برداشتن قسمت‌های پایینی از یک ران کامل به دست می‌آید.

راسته قطعه ‌قطعه شده

این کتلت‌ها از برش عرضی یک راسته 8 دنده‌ای بدون عضلات کپل (بالا سمت چپ) و قطعات راسته‌ای همراه با دنده (پایین) به دست می‌آیند

راسته به همراه مهره (قطعه زین اسبی)

این قطعات از یک راسته همراه با مهره‌ای به دست می‌آیند که قلوه‌گاه آن به فاصله 75 میلی‌متر از مغز راسته جداسازی شده است (قطعه حاصله به شکل زین اسب است) .

راسته به همراه مهره (زین اسبی)

این قطعات از یک راسته همراه با مهره‌ای به دست می‌آیند که قلوه‌گاه آن به فاصله 25 میلی‌متر از مغز راسته جدا شده است.

راسته همراه با دنده-شیشلیک

شیشلیک با جداسازی زائده خاری و بدنه مهره به دست می‌آید. همه گوشت‌ها و بافت‌های موجود در بین دنده‌های بیرون‌زده، پاک‌سازی می‌شوند

راسته کامل

با برداشتن ران و 5 دنده سردست از یک‌شقه لاشه، تهیه می‌شود. لبه آزاد دیواره شکم نیز به موازات خط پشتی برداشته می‌شود

سردست و گردن بدون استخوان (یک‌چهارم جلویی لاشه)

این قطعه با درآوردن تمام استخوان‌های موجود در یک چهارم جلویی لاشه، تهیه می‌شود. گوشت بدون استخوان حاصله را می‌توان به اشکال گرد، گرهی، توری و یا در لفّافه پلی‌اتیلنی عرضه کرد.

فیله گردن

این قطعه، از مغز گوشت 5 دنده اول به همراه گوشت حلزونی کتف و یا کتف بدون استخوان به دست می‌آید

برش‌های گردنی

این قطعات از برش‌های عرضی روی یک گردن کامل تولید می‌شوند که شامل 4 مهره گردنی و عضلات مربوطه بوده و در حدود 16میلی‌متر ضخامت دارند.

سینه

شامل گوشت پایین سینه‌ است که از سردست 5 دنده‌ای دارای استخوان تهیه می‌شود.

نوار پشتی

این قطعه شامل عضلات نوار پشتی لاشه به همراه عضلات گردن است که از یک‌شقه لاشه به دست می‌آید

ماهیچه سردست

ماهیچه سردست دارای استخوان با برشی از میان استخوان بازو از کتف جدا می‌شود. با انجام یک برش مربعی در محل مفصل، برآمدگی شانه برداشته می‌شود

قطعات کتف و سردست

این قطعات با انجام برش‌های عرضی مربعی روی عضلات شانه به دست می‌آیند. بعد از جدا کردن سه یا چهار قطعه از استخوان بازو به موازات خط پشتی، سایر قطعات شانه نیز با زاویه عمودی و در همان امتداد از بقیه قسمت‌ها جدا می‌شوند.

یک‌چهارم جلویی لاشه (سردست و گردن)

این قطعه شامل یک‌چهارم جلویی لاشه به همراه 5 دنده است. عضلات انتهای سینه با یک برش در امتداد خط پشتی برداشته شده و پاک‌سازی مفصل آرنج نیز صورت می‌گیرد

یک‌چهارم جلویی لاشه (سردست و گردن)

این قطعه از بخش گردنی لاشه به دست آمده و با یک برش عمودی به خط پشتی بین دنده‌های پنجم و ششم از یک‌شقه لاشه تهیه می‌شود. این قطعه شامل گردن و ماهیچه‌های سردست است.

شانه

این قطعه که می‌تواند به همراه گردن و یا بدون آن باشد از یک‌چهارم قدامی لاشه تهیه شده و شامل ماهیچه‌های سردست، استخوان بازو همراه با همه ماهیچه‌های روی شانه ونخستین لایه عضلانی است که به سطح داخلی استخوان کتف چسبیده‌اند. این قطعات از یک‌چهارم قدامی لاشه در امتداد خط اتصال طبیعی زیر تیغه شانه جداسازی می‌شوند .

شانه

این قطعه با جداکردن گردن از لاشه به دست آمده و با جداکردن ماهیچه‌های سردست و عضلات سینه‌ای در یک خط مستقیم و در امتداد خط پشتی از یک‌چهارم جلویی لاشه تهیه می‌شود. برآمدگی گردن نیز به موازات خط پشتی برداشته می‌شود

قلب (دل)

قلب کامل با بریدن عروق خونی وارده، تهیه می‌شود

مغز

مجموعه کامل مغز همراه با غشای دست‌نخورده متصل به آن است. بخش‌های خون‌آلود برداشته می‌شوند.

کلیه (قلوه)

همه بخش‌های متصل به کلیه اعم از رگ‌های خونی، کپسول‌ها و غیره برداشته می‌شوند

کبد (جگر سیاه)

کبد کامل همراه با غدد لنفاوی و کیسه صفرا و چربی‌های موجود برداشته شده است.

زبان با برش سوئیسی

بخشی از زبان است که بعد از برداشتن استخوان‌های لامی، پاک‌سازی کامل چربی‌ها و برداشتن عضلات اضافی از سطح زیرین آن باقی می‌ماند.

گوشت‌های حاشیه‌ای از عضلات ضخیم و باریک و بافت‌های متصل به دیافراگم تهیه می‌شود.

تیموس

غدد تیموس از نواحی گردنی و قلب جدا شده و همه چربی‌های آن برداشته می‌شود

طحال

طحال با حذف رگ‌های خونی آماده می‌شود