منابع

تامین دام، طیور و آبزیان مورد استفاده در واحدهای این شرکت از چند منبع مختلف پیش بینی شده است. بخش عمده‌ای از منابع ورودی واحدهای تولیدی این شرکت از طریق بازارها و تولیدکننده‌‌های داخلی در استان‌های مختلف تهیه می شود. منبع دوم پیش بینی شده از طریق عقد تولید قراردادمحور با تولیدکننده‌های داخلی و خارجی است که در این شیوه، نهاده‌های اولیه تولید مانند خوراک و دام از سوی شرکت، تامین می‌شود و محصول نهایی برابر قرار داد منعقد شده از تولیدکننده خریداری می شود. منبع سوم ورودی این شرکت از طریق عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی است که دام مورد نیاز را تامین کرده و در کشتارگاه های مورد تایید سازمان دامپزشکی ایران کشتار شده و گوشت استحصالی برابر مقررات بهداشتی وارد کشور می‌شود